Allectio

Allmänna villkor vid köp av kurs/e-bok

Allmänna villkor vid köp av kurs/e-bok

 

 1. BAKGRUND
  • Dessa Allmänna villkor utgör en del av det avtal som kunden har ingått med Allectio
  • Allectio äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i dessa Allmänna villkor utan kontraherande parts godkännande. Det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad med vid var tid tillämpliga Allmänna Villkor.
 2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN
  • Allectio levererar onlinekurser och e-böcker inom olika ämnesområden (Tjänsten).
  • Köpeavtal avseende Tjänsten ingås, varvid kunden är bunden av detsamma, när kunden köper en kurs eller e-bok på www.allectio.se
 3. PRISER
  • Priset för Tjänsten framgår av avtalet mellan parterna. Priserna på Allectios hemsida uppdateras kontinuerligt och anges inklusive moms till privatperson och exklusive moms till företag i lokal valuta.
 4. BETALNING
  • Samtliga fakturor/betalningsalternativ är av Allectio överlåtna till Klarna AB, var vänlig läs deras villkor gällande betalning.
 5. ÅNGERRÄTT
  • Kund som är konsument har rätt att ångra ett köp inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingåtts (köpet genomförts). Detta gäller dock enbart om du inte loggat in på ditt Allectio-konto och öppnat kursen eller e-boken som har köpts. Är detta gjort gäller inte längre distanslagen och ångerrätten.
 6. REKLAMATION
  • Uppstår fel i Tjänsten skall den reklameras utan dröjsmål, dock senast inom sju (7) dagar från upptäckten. Vid retur och reklamation kontakta info@allectio.se
 7. PÅFÖLJDER VID FEL OCH STÖRNINGAR
  • Allectio åtar sig att inom två (2) veckor efter att kunden framfört reklamation enligt punkten 10 avhjälpa fel som omfattas av Allectios felansvar. Vid ett sådant avhjälpande har Allectio rätt att välja hur ett avhjälpande skall genomföras.
  • Har avhjälpande inte skett inom tid som anges i punkten ovan äger kunden rätt till prisavdrag med ett belopp som motsvarar kostnaden för felets avhjälpande, prisavdraget får dock maximalt uppgå till ett belopp motsvarande det totala priset för Tjänsten.
 8. ANSVARSBEGRÄNSNING
  • Allectio skall inte i något fall ansvara för direkta eller indirekta skador, inkluderat, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlorat anseende eller avbrott i näringsverksamhet. Ansvarsbegränsningen föreligger dock ej om Allectio har förfarit grovt vårdslöst eller orsakat skadan uppsåtligen.
  • Om Allectio, oaktat vad som anges ovan, skulle anses ansvariga, är ansvaret begränsat till ett belopp motsvarande fem (5) gånger vid tidpunkten gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
 9. MEDDELANDEN
  • Samtliga meddelanden enligt avtalet ska levereras med brev, rekommenderat brev eller e-post till behörig kontaktperson, till den adress som part angivit i avtalet eller den adress som part, med iakttagande av bestämmelserna i denna punkt, meddelat den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten till handa om det:
 10. avsänts med brev, fem (5) dagar efter avsändandet,
 11. avsänts med rekommenderat brev, vid avsändandet, eller
 12. avsänts med e-post, då e-posten har kommit till mottagarens e-postadress, under förutsättning att den mottagande parten behörigen bekräftat ankomsten av meddelandet.
 13. FORCE MAJEURE
  • Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte råder över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.
 14. BESTÄMMELSERS OGILTIGHET
  • Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, ska skälig jämkning i avtalet ske.
 15. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
  • Allectio registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. De personuppgifter som kan komma att behandlas är personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, som kund lämnar i samband med ingåendet av avtal eller av annan anledning. Personuppgifterna behandlas av Allectio för administration av avtal, som underlag för affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt för riskhantering. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål. Behandling av personuppgifter kan ske hos andra bolag som Allectio samarbetar med. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda kundens personuppgifter för andra syften än Allectios.
 16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
  • På Avtalet ska svensk lag gälla. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.